About

Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ

Cílem zakázky bylo provést hodnocení inovativnosti OP LZZ, a to ve všech prioritních osách. Byl proveden rozsáhlý screening projektových žádostí a projektů s cílem analyzovat míru inovativnosti projektů a potenciál v oblasti sociálních inovací. Použity byly analýzy IS MONIT, analýza monitoringu OP LZZ a metaevaluace. U vybraných projektů bylo provedeno došetření formou polostrukturovaných rozhovorů a vznikly podrobné případové studie. Evaluační tým rovněž navrhl systém implementace inovativnosti včetně metodologie a tvorby návrhu metodické příručky pro další programové období 2014 - 2020. Projekt byl realizován v období let 2011 - 2012.

Realizace: 

23.09.2011 - 31.12.2012

Cílová skupina: