About

Roční zhodnocení pokroku OP VK 2010

Globálním cílem programu OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) pro programovací období 2007 - 2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím modernizace systému vzdělávání (konkrétně rozvoj oblasti vzdělávání, implementace inovací, efektivní systém celoživotního učení, podpora podnikání, výzkumu a vývoje v rámci VaV apod.).
Náš tým pod záštitou programu hodnotil finanční i věcný pokrok OP VK ke stavu roku 2010.
V rámci hodnocení byla prováděna analýza jednotlivých cílových skupin, analýza a zhodnocení alokace finančních prostředků a hodnocení pokroku v naplňování jednotlivých stanovených priorit a monitorovacích indikátorů. Projekt rovněž zahrnuje zhodnocení problémů a rizikových faktorů z období 2007 - 2010 a analýzu rizik v rámci budoucího vývoje. Projekt byl realizován v roce 2011.

Realizace: 

01.07.2011 - 01.08.2011

Nabízíme: 

Cílová skupina: