About

Vyhodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci projektů majoritních příjemců OPD

Operační program Doprava financovaný z fondů Evropské unie je zaměřen na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na léta 2005-2013.

V rámci projektu prováděl námi sestavený tým řízené rozhovory a vedl fokusní skupiny s vybranými cílovými skupinami - zástupci řídících orgánů OPD, pracovníky jednotlivých pracovních oddělení aj. V projektu náš tým expertů hodnotil kvalitu realizovaných projektů z hlediska výstupů a splněných cílů vůči třetím stranám, nastavení závazných pravidel apod. Společnost Navreme Boheme, s.r.o. posléze provedla doporučení na možná zlepšení problematických oblastí. Podpůrně zde byla rovněž vytvořena analýza rizik, a to včetně rizik specifických pro oblast veřejných zakázek tohoto charakteru.

Projekt byl realizován v období roku 2009.

Realizace: 

10.08.2009 - 15.11.2009

Cílová skupina: