About

Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

Tato zakázka pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR proběhl pod záštitou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Longitudinální studie se soustřeďovala na tyto tři oblasti (prioritní osy):
1) zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů (PO1 - Adaptablita)
2) zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti (PO2 - Aktivní politika trhu práce)
3) posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených (PO3 - Sociální integrace a rovné příležitosti)

Náš tým hodnotil a v čase srovnával zejména stav cílových skupin, jejich problémy, potřeby a celkově dopady programu. Bylo použito kvantitativní i kvalitativní šetření. V rámci kvantitativního výzkumu jsme provedly tři vlny rozsáhlého dotazníkového šetření s organizacemi, které byly příjemci podpory a pracují s cílovými skupinami. Zároveň jsme provedli dvě vlny kvalitativního šetření - polostrukturovaných rozhovorů a fokusních skupin - přímo se zástupci cílových skupin.

Projekt byl realizován v letech 2010 - 2013.

Realizace: 

10.12.2010 - 30.06.2013

Cílová skupina: